14.06.2018 VBT presenteert derde duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh en stelt nieuwe duurzaamheidsstrategie voor

De Belgische fruit- en groentecoöperaties, beter gekend als ‘de veilingen’ en hun producenten hebben de afgelopen jaren hun vooropgestelde engagementen voor duurzame ontwikkeling vervuld.

In 2012 lanceerde het VBT samen met haar leden-afzetcoöperaties en de aangesloten producenten het collectief duurzaamheidsproject en -keurmerk Responsibly Fresh. Zowel het VBT, de afzetcoöperaties als de producenten gingen toen elk een specifiek engagement aan. De duurzaamheidsuitdagingen in de coöperatief georganiseerde fruit- en groentesector werden collectief aangepakt. Het collectieve karakter van Responsibly Fresh is dan ook uniek.

Na zes jaar maakt het derde duurzaamheidsrapport een balans op van de geleverde inspanningen. Sinds de start in 2012 hebben de deelnemers duidelijk progressie gemaakt op vlak van duurzame ontwikkeling. Zowel op economisch, ecologisch en sociaal vlak is een positieve evolutie merkbaar. Het duurzaamheidsrapport werd vandaag door het VBT, in aanwezigheid van de Responsibly Fresh-afzetcoöperaties, overhandigd aan minister Joke Schauvliege.

Hieronder vindt u de link naar het volledige persbericht, het duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh 2012-2018 en de nieuwe duurzaamheidsstrategie. 

Persbericht

Duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh 2012-2018

Nieuwe duurzaamheidsstrategie

15.06.2016 VBT presenteert het tweede duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh

De Belgische afzetcoöperaties voor groenten en fruit, beter gekend als 'de veilingen', en hun producenten komen hun engagementen voor duurzame ontwikkeling na. In 2012 lanceerde het VBT samen met de veilingen en hun producenten het collectief duurzaamheidsproject en -keurmerk Responsibly Fresh. De verschillende deelnemers gingen toen elk een specifiek engagement aan. 

Het tweede duurzaamheidsrapport, dat handelt over de periode 2014-2015, toont aan dat de deelnemers in hun opzet slaagden en blijvend inspanningen leveren om duurzaam te ontwikkelen. Daarbij blijft het collectief karakter van het project belangrijk. Het duurzaamheidsrapport werd vandaag door het VBT, in aanwezigheid van de deelnemende veilingen, overhandigd aan Vlaams Minister-president Geert Bourgeois. 

Hieronder vindt u de link naar het volledige persbericht en het duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh 2014-2015.

Persbericht

Duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh 2014-2015

12.06.2015 VBT gaat partnerschap aan met boerenorganisatie ANPE in Peru

Het VBT gaat de komende jaren een partnerschap aan met ANPE (Asociación nacional de productores agroecológicos), een koepelorganisatie van familiale, ecologische boeren in Peru. Voor het partnerschap werkt het VBT samen met Trias, dat wereldwijd de uitwisseling en samenwerking tussen landbouwers en ondernemers stimuleert. Vanuit de coöperatieve gedachte en een holistische kijk op duurzame ontwikkeling, besliste het VBT een luik Zuidwerking toe te voegen aan het duurzaamheidsproject Responsibly Fresh. Het partnerschap met ANPE past binnen het nieuwe luik Zuidwerking. Begin juni vond een studiereis plaats in Peru waarbij het VBT en ANPE, onder begeleiding van Trias, mekaars werking leerden kennen en waarbij de basis werd gelegd voor het verdere verloop van het partnerschap. De komende jaren zullen het VBT en de leden-veilingen hun expertise op verschillende vlakken ten dienste van ANPE stellen. De link naar het persbericht rond het partnerschap tussen het VBT en ANPE vind je hieronder.

Persbericht VBT & Trias - Zuidwerking Responsibly Fresh - Partnerschap VBT & ANPE

19.05.2015 Event Responsibly Fresh: "Duurzame ontwikkeling, de hype voorbij?"

Op de website van Vilt (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw) kan u in twee artikels een verslag lezen over het event van Responsibly Fresh met als thema "Duurzame ontwikkeling, de hype voorbij?" Hieronder vindt u de link naar beide artikels.

Responsibly Fresh staat voor collectief verduurzamen.

Duurzame voedselketen is gezamenlijke opdracht.

19.05.2015 Event Responsibly Fresh: "Duurzame ontwikkeling, de hype voorbij?"

Op dinsdag 19 mei vond een event van Responsibly Fresh rond het thema "Duurzame ontwikkeling, de hype voorbij?" plaats. Op het event voor de deelnemers aan en stakeholders van Responsibly Fresh werd gepraat over duurzame ontwikkeling in de groente- en fruitsector. Hebben stakeholders een duidelijk beeld van wat duurzame ontwikkeling in de sector voor hen betekent? Neemt een collectieve holistische benadering daarbij de bovenhand of wordt het debat gedomineerd door deelaspecten die de actualiteit halen?

Het event werd geopend door Rita Demaré, voorzitter van het VBT. Vervolgens gaf het VBT meer uitleg bij het collectief duurzaamheidsproject Responsibly Fresh. Freshfel wierp daarna een blik op duurzame ontwikkeling in een Europese context. In een geanimeerd panelgesprek discussieerden Tony De Bock (Colruyt), Gert Engelen (Vredeseilanden), Veerle Van Der Sypt (Fresh trade Belgium), Sven Van De Voorde en Piet Vanthemsche (Boerenbond) over duurzame ontwikkeling in de groente- en fruitsector. Peter Van Bossuyt (Boerenbond) modereerde dit open gesprek. Uit het panelgesprek bleek dat samenwerking binnen en tussen ketenschakels een kernbegrip is voor een duurzame ontwikkeling van de voedselketen. Ook werd opgemerkt dat een duidelijkere communicatie over duurzaamheid naar de consument wenselijk is. Het event werd afgesloten met een slotwoord van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Hieronder kan u de presentaties van VBT en Freshfel terugvinden.

Presentatie VBT - Responsibly Fresh

Presentatie Freshfel - Duurzame ontwikkeling in een Europese context

01.09.2014 Responsibly Fresh afzetcoöperaties ontvangen certificaat charter MVO/ duurzaam ondernemen

De Responsibly Fresh afzetcoöperaties mochten tijdens de afgelopen zomermaanden hun certificaat voor een charter MVO/ duurzaam ondernemen voor de cyclus 2013-2014 in ontvangst nemen. De charters zijn een initiatief van VOKA, eventueel in samenwerking met de provincies, en zijn een voorwaarde voor deelname aan en gebruik van het keurmerk Responsibly Fresh. In het kader van het charter werden gedurende een jaar concrete acties uitgewerkt rond verschillende duurzaamheidsthema's. In juni vond bij de deelnemers een onafhankelijke, externe audit plaats om de ondernomen inspanningen en de vooruitgang op de verschillende actiepunten vast te stellen. De audits hadden een positieve uitkomst en de Responsibly Fresh afzetcoöperaties behaalden een certificaat voor het charter.
Binnen Responsibly Fresh is duurzaamheid geen eindpunt, maar een proces van continue ontwikkeling. Daarom engageren de deelnemers zich ondertussen opnieuw voor het charter, voor de cyclus 2014-2015.

18.06.2014 Duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh 2012-2013

De Belgische groente- en fruitveilingen zetten gezamenlijk hun weg van duurzame ontwikkeling verder. Twee jaar geleden, in februari 2012, lanceerden zij het collectief duurzaamheidskeurmerk Responsibly Fresh. Ondertussen hebben de initiatief nemende veilingen - Belgische Fruitveiling, BelOrta, Limburgse Tuinbouwveiling, REO Veiling en Veiling Hoogstraten - samen met de aangesloten producenten, hun inspanningen ononderbroken verder gezet. De certificaten werden behaald en hernieuwd voor charters duurzaam ondernemen en voor specifieke kwaliteitssystemen; gezamenlijk werd gewerkt aan een reeks van duurzaamheidscriteria. Ook veiling Haspengouw heeft zich recent aangemeld voor deelname aan Responsibly Fresh. De details van de geleverde inspanningen zijn samengebracht in het eerste Responsibly Fresh duurzaamheidsrapport. Het rapport werd op woensdag 18.06.2014 door het VBT, in aanwezigheid van de deelnemende veilingen, overhandigd aan de Gedeputeerden voor Landbouw van de Vlaamse provincies. Hieronder vindt u de link naar het volledige persbericht en het Duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh 2012-2013. 

Persbericht

Duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh 2012-2013

08.04.2014 MVO Vlaanderen zet Responsibly Fresh in de kijker!

In hun nieuwsbrief van 08.04.2014 zet MVO Vlaanderen (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Responsibly Fresh in de kijker als praktijkvoorbeeld van een lopend MVO-initiatief. In een interview met het VBT wordt toegelicht hoe de producentencoöperaties en hun telers werken aan duurzame ontwikkeling en hoe via het keurmerk Responsibly Fresh duurzaamheid gepromoot wordt in de groente- en fruitsector. Het volledige artikel kan je lezen op de website van MVO Vlaanderen. Op de website kan je ook inschrijven voor de nieuwsbrief van MVO Vlaanderen.

08.04.2014 Veilingen ijveren voor sorteren en recycleren 
groente- en fruitpunnets in PMD-fractie

Dinsdag 8 april 2014 bracht Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur - Mevrouw Joke Schauvliege - op uitnodiging van het Verbond van Belgiscge Tuinbouwcoöperaties (VBT) een werkbezoek aan aardbeienteler Filip Van Buynder in Belsele. Tijdens dit bezoek kon de minister zich persoonlijk vergewissen van de inspanningen die veilingen en hun leden-producenten leveren aangaande duurzame ontwikkeling in het algemeen en een accuraat verpakkingsafvalpreventiebeleid in het bijzonder.
Heel wat groenten en fruit komen via gebruiksvriendelijke verpakkingen bij de consument terecht. In 2013 werden door de VBT-veilingen ruim 35 miljoen stuks punnet-verpakkingen (specifieke plastieken bakjes of shakers) in de handel gebracht. Op vandaag worden deze punnets door de consument nog als afval verzameld bij het restafval of in een beperkt aantal gemeenten in de gemende plastiekafval. In het kader van Responsibly Fresh pleit het VBT er echter voor om deze punnets op te nemen als fractie in het systeem van selectieve sortering, ophaling en recyclage van PMD-afval. Minister Schauvliege luisterde aandachtig naar de bezorgdheden en beaamde dat opname van punnets als factie binnen het systeem van PMD verschillende opportuniteiten met zich meebrengt. "Mijn administratie heeft de afgelopen legislatuur de omslag gemaakt van een afval- naar een materialenbeleid, waarin afval als grondstof of materiaal wordt bekeken en waarin gestreefd wordt naar een gesloten kringloop. Ik wil dan ook samen met de veilingen gesprekken aangaan met de afvalindustrie, distributiefederatie Comeos en Fost Plus, de organisatie die zich bezighoudt met de coördinatie van het inzamelen, sorteren en recycleren van huishoudelijk verpakkingsafval." Daarnaast zal de minister onderzoeken of Fost Plus een proefproject rond punnets in PMD kan opzetten.

06.03.2014 IKKB Standaard wordt Vegaplan Standaard.

Vanaf 01.03.2014 wordt de IKKB Standaard de "Vegaplan Standaard". Die metamorfose houdt niet alleen een naamsverandering, maar ook een verbreding van de certificeringsscope in. Vanaf nu zijn ook de Europese en regionale eisen m.b.t. Integrated Pest Management en maatregelen in het kader van duurzame ontwikkeling in het lastenboek opgenomen.
Meer informatie vindt u op de website van Vegplan. www.vegaplan.be

27.02.2014 Provinciale Agradagen

 

 Eind februari vonden de provinciale Agradagen plaats met duurzame ontwikkeling als centraal thema. Responsibly Fresh kon dan ook niet ontbreken om samen met vrouwen actief in de land- en tuinbouw over duurzaamheid te reflecteren.

 Tijdens de Antwerpse Agradag verduidelijkte het VBT de visie van de producentenorganisaties groente en fruit in een panelgesprek rond duurzaamheid in de voedingsketen. De inspanningen van de groente- en fruittelers en hun coöperaties werden daarbij in de verf gezet. Volgens de Agravrouwen speelt de sector een belangrijke rol in duurzame ontwikkeling, Responsibly Fresh als collectief initiatief sluit perfect aan bij die mening. Verder stelde het VBT Responsibly Fresh voor aan de Limburgse Agravrouwen in het kader van voedingsspaarzaamheid en debatteerde het mee rond het thema 'Agravrouwen willen nog een eeuwigheid mee'.

 De Agradagen brachten interessante standpunten over economische, ecologische en sociale aspecten van duurzame ontwikkeling samen. Het was een leerrijke ervaring om samen met stakeholders van Responsibly Fresh na te denken over die onderwerpen.

 http://agra.kvlv.be

06.02.2013 - Responsibly Fresh:       een jaar later

Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de lancering van Responsibly Fresh, geeft het VBT een stand van zaken bij de deelnemende producentencoöperaties en hun telers.

Persbericht

 

20.12.2012 - Producentencoöperaties op duurzame weg

Het gebruik van het collectief duurzaamheids-keurmerk Responsibly Fresh veronderstelt dat producentencoöperaties een charter Duurzaam Ondernemen onderschrijven, zoals aangeboden en gecontroleerd door externe organisaties.
Een stand van zaken bij enkele deelnemers: 

Mechelse Veilingen & Jaarrapport Duurzaam-heid 2011 (NL)

REO Veiling & Charter 2011-2013 (NL)

Veiling Borgloon & Charter 2012-2013 (NL)

Veiling Hoogstraten & Charter 2012-2013 (NL)

Archief

Duurzaamheid is een streefdoel; verduurzamen is een werkwoord. Het betekent dat op allerlei manieren en op allerlei vlakken, stukje bij beetje, gewerkt wordt aan de geleidelijke verduurzaming van de sector van groenten en fruit. In deze rubriek lees je op welke vlakken vooruitgang wordt geboekt en hoe dat in zijn werk gaat.